หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

รายละเอียด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดช่องทางในการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Channel) เพื่อคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่น ๆ ในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทำทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ท่านสามารถแจ้งเบาะแส โดย
  1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏในเว็บไซต์ หรือ
  2. ส่งอีเมล์มาที่ [email protected] หรือ
  3. ส่งจดหมาย มาที่ Ombudsperson บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15
    ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  หรือ
  4. ส่งจดหมาย มาที่ Head of Internal Audit Department บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 428 อาคารอารีย์
    ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส

โปรดกรอกรายละเอียดตามรายการด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
ไฟล์ .doc, .docx, .pdf , .jpg (ขนาดไม่เกิน 2 MB)
Enter security code:
 Security code
Back to top