คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

ฉบับปรับปรุงล่าสุด: [วันที่มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2563)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ใช้กล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบสถานที่ของเราในการบันทึกพื้นที่เฉพาะเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อของเรา คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด เราอาจปรับปรุงคำชี้แจงฉบับนี้เป็นครั้งคราว ท่านสามารถพบคำชี้แจงฉบับปรับปรุงของเราได้ที่ https://www.ngerntidlor.com/th/privacy-policy/cctv-policy.html
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
กล้องวงจรปิดของเราบันทึกภาพ ของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น (เช่น ยานพาหนะ) ซึ่งเข้ามาในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายใน [หรือโดยรอบ] สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา และอาจเก็บรวบรวมภาพถ่ายหรือภาพวีดีโอ [หรือเสียง] ของท่านไว้
2. วิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2.1 เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก)
การคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ
(ข)
การคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสินทรัพย์ของเราจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่น ๆ
(ค)
การสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม
(ง)
การช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือการร้องทุกข์
(จ)
การช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และ
(ฉ)
การช่วยเหลือในการเริ่มต้นหรือต่อสู้คดีแพ่งใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คดีการจ้างงาน
2.2 กล้องวงจรปิดของเราทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือมีการซ่อมบำรุงระบบ
2.3 เราได้ติดตั้งป้ายที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3. หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย
เราอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลองท่าน โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้
(ก)
ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
(ข)
ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ของเรา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น
(ค)
ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เราถือว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญซึ่งช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ได้
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม
4.1
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทในเครือและผู้ให้บริการของเรา) ในกรณีที่เราพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น
4.2
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเราและเพื่อ สนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
5.1
เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในคำชี้แจงฉบับนี้ หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ ใช้บังคับ อนึ่ง เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น
5.2
ถ้าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
6. การติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงฉบับนี้ หรือหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อ CCTV TEAM บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ที่ [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-792-1888