4
สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับประกันพ.ร.บ.

สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับประกันพ.ร.บ.

ก่อนแจ้งเคลมควรรู้อะไรบ้าง
1. รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
* ในกรณีที่ผู้ประสบภัย ถูกรถชนแล้วหนีท่านสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคปภ. ได้นะครับ

2. ตรวจสอบการมีประกันภัย  แล้วแจ้งกับทางโรงพยาบาล และบริษัทประกันภัยโดยทันที
* ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.
* ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
เบิกค่าชดเชย ใช้เอกสารอะไรบ้างนะ
การเบิกค่าชดเชยหรือที่เรียกว่าการเคลม พ.ร.บ. จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งเอกสารในการเบิกจะแยกออกเป็น4 กรณีดังนี้
 
กรณีบาดเจ็บ
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
  2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
กรณีเบิกค่าชดเชย หรือ ผู้ป่วยใน
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
  2. ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
กรณีทุพพลภาพ
  1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
  2. ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
  3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ
กฎหมายกำหนดให้บริษัทประกันหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จ่ายค่าความเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยรวมถึงผู้ขับขี่ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด
โทรสายด่วนอุบัติเหตุ : 02-202-9500, 02-760-9500