หน้าแรก > อยากซื้อประกันภัย > ประกันภัยไวรัสโควิด-19

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19)
เจอปุ๊บ จ่ายปั๊บ จบเลย
เริ่มต้น 250 บาท/ปี หรือรับวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19)

รายละเอียดและสิ่งที่ต้องเตรียม

รายละเอียด
ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19) เจอปุ๊บ จ่ายปั๊บ จบเลย เริ่มต้น 250 บาท/ปี
หรือรับวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
ประกันภัยโคโรนา ( COVID-19 ) แผน 1 แผน 2
รับอายุสูงสุด 1 - 99 ปี
วงงินคุ้มครอง (เจอ จ่าย จบ) 50,000 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี ( รวมภาษีอากรแล้ว ) 250 450
แผน 1
1 - 99 ปี
วงงินคุ้มครอง (เจอ จ่าย จบ) 50,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี
( รวมภาษีอากรแล้ว )
250
แผน 2
1 - 99 ปี
วงงินคุ้มครอง (เจอ จ่าย จบ) 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี
( รวมภาษีอากรแล้ว )
450
*ภายในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 2563
สิ่งที่ต้องเตรียม
กรณีสัญชาติไทย
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  (กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้สำเนาสูติบัตรแทนได้)
กรณีชาวต่างชาติ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. อายุ 1-99 ปี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาก่อนเอาประกันภัย (การถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์ และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นโรคเอดส์, มะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
 4. 1 ท่าน ซื้อได้ 1 ฉบับเท่านั้น
 5. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยรับประกันภายใต้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
 6. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 7. เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 8. กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)