ประกันโควิด

ทำประกันโควิด

กับเงินติดล้อ ดีกว่าอย่างไร

  • ครอบคลุม มีแผนความคุ้มครองให้เลือกเพียบ
  • คุ้มค่า เบี้ยเริ่มต้นเพียง 159 บาท
  • สะดวกง่าย ซื้อออนไลน์ได้ ไม่ต้องไปสาขา
  • ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
ประกันภัย ไวรัสโคโรนา

แผนประกันภัยและ/หรือรายละเอียด
ที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง

แผนที่ 1

450 บาท

แผนที่ 2

850 บาท

* การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มี
สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19)

500,000

1,000,000

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)

50,000

100,000

เพิ่มค่าตรวจหาเชื้อให้คนในครอบครัว เพิ่มค่าตรวจหาเชื้อให้คนในครอบครัว

เพิ่มค่าตรวจหาเชื้อให้คนในครอบครัว

แนะนำ แนะนำ

แนะนำ

 
กรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
โควิดคอมพลีท
แผน 2
 

259บาท

กรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
โควิดคอมพลีท
แผน 4
 

859บาท

ค่าตรวจหาเชื้อ
คนในครอบครัว
5,000
10,000
ตรวจเจอเชื้อครั้งแรก รับเงินก้อน
10,000
50,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
30,000
100,000
ภาวะโคม่า
หรือ เสียชีวิต
300,000
1,000,000
ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ค่าทำความ
สะอาด
 
30,000
5,000
 
100,000
10,000
กรณีได้รับผลกระทบวัคซีน COVID-19
-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
-การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
 
30,000
300,000
 
100,000
1,000,000
 
รับเงินก้อนทันทีเมื่อพบเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นครั้งแรก รับเงินก้อนทันทีเมื่อพบเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นครั้งแรก

รับเงินก้อนทันทีเมื่อพบเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นครั้งแรก

 
กรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
โควิดคอมพลีท
แผน 1
 

159บาท

กรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย
โควิดคอมพลีท
แผน 3
 

459บาท

ค่าตรวจหาเชื้อ
คนในครอบครัว
5,000
10,000
ตรวจเจอเชื้อครั้งแรก รับเงินก้อน
10,000
50,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
10,000
50,000
ภาวะโคม่า
หรือ เสียชีวิต
100,000
500,000
ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ค่าทำความ
สะอาด
 
10,000
5,000
 
50,000
10,000
กรณีได้รับผลกระทบวัคซีน COVID-19
-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
-การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว
 
10,000
100,000
 
50,000
500,000
 
เน้นค่ารักษาพยาบาล เน้นค่ารักษาพยาบาล

เน้นค่ารักษาพยาบาล

 
ทิพยประกันภัย
ทิพยประกันภัย
ไวรัสโคโรนา
แผน 1
 

450บาท

ทิพยประกันภัย
ทิพยประกันภัย
ไวรัสโคโรนา
แผน 2
 

850บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19
50,000
100,000
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19
500,000
1,000,000
ตรวจเจอเชื้อครั้งแรก รับเงินก้อน
ไม่มี
ไม่มี
ความคุ้มครอง
เพิ่มเติม
ไม่มี
ไม่มี
 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ทำประกันโควิดไว้ อุ่นใจกว่า

ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
ซื้อประกันโควิดไว้ ไม่ต้องกังวล
เจอ จ่าย แต่ไม่จบ คุ้มครองค่ารักษา
พยาบาล
ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
มีค่าตรวจหาเชื้อให้คนในครอบครัว
อุ่นใจ ซื้อประกันโควิดได้ง่ายๆ ไม่ต้อง
ตรวจสุขภาพ
สบายใจกว่า มีค่าตรวจหา
เชื้อให้คนในครอบครัว

(หากผู้เอาประกันติดโควิด)
แผนความคุ้มครองหลากหลาย
สบายใจกับแผนความคุ้มครองหลาก
หลาย

ให้คุณเปรียบเทียบเบี้ยประกันโค
วิดได้ง่ายๆ
ด้วยตัวคุณ

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี
  2. รับประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (กรณีชาวต่างชาติ รับเฉพาะของทิพยประกันภัยเท่านั้น และต้องตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด)
  3. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
  4. กรมธรรม์ประกันภัยมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
  5. รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเพิ่มเติม เป็นไปตามที่ระบุในแผนประกันของแต่ละบริษัทประกัน ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้ง
  6. กรมธรรม์ประกันภัยเป็นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แผนประกันสุขภาพอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Back to top