รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Thailand’s Most Admired Brand
Asia’s Leader in Financial Inclusion
ในหมวด “Microfinance Business of
the Year 2017”
ผู้นำในด้านบริการทางการเงินแก่ประชาชน
ผู้เข้าไม่ถึงการเงินในระบบ
Asia’s Leader in Financial Inclusion ในหมวด “Microfinance Business of the Year 2017”
Best Initiative in Financial
Inclusion: Winner
ในด้านการริเริ่มสร้างสรรค์โอกาสทางการเงินแก่ประชาชน
ผู้เข้าไม่ถึงการเงินในระบบ
Best Initiative in Financial Inclusion: Winner
The Asian Banker
รางวัลยอดเยี่ยมด้านการสร้างความผูกพันของ
พนักงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
บทความ

บทความ

ค้นหาสาขา
หรือ