แบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

กรุณาเลือกกลุ่มอาชีพ
 • กรุณาเลือกกลุ่มอาชีพ
 • โรงแรม
 • ท่องเที่ยวและบริการ
 • การเกษตร
 • ฟาร์มและการประมง
 • นำเข้า-ส่งออก/ ค้าขายกับต่างประเทศ
 • บริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • ศูนย์การค้า
 • ค้าขาย
 • ธุรกิจก่อสร้าง
 • ขับรถรับจ้าง
 • เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (TV & Event)
 • อาชีพ/เจ้าของกิจการที่ได้รับผลกระทบจากประกาศของทางภาครัฐ
 • อื่นๆ (โปรดระบุ)
กรุณาเลือกอาชีพ
 • กรุณาเลือกอาชีพ
ประกันรถยนต์ผ่อน 0% ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าติดเชื้อ Covid-19 และมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน จึงสามารถกรอกฟอร์มนี้ต่อได้
Enter security code:
 Security code
หมายเหตุ:
 1. ประกันรถยนต์แบบผ่อน 0% ไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการนี้
 2. กรณีที่ท่านมีบัตรสินเชื่อเงินติดล้อ ถ้าสมัครเข้าโครงการนี้ บัตรสินเชื่อเงินติดล้อของท่านจะถูกยกเลิกในทันที โดยสัญญาใหม่จะเป็นสินเชื่อทะเบียนรถแทน
 3. หากเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ ทางเราจะแจ้งผลการพิจารณา ตามเบอร์ติดต่อที่ท่านให้ไว้ ภายใน 2 สัปดาห์