หน้าแรก > บทความ > ไลฟ์สไตล์ > วิธีคำนวณภาษี และรายการลดหย่อน ก่อนยื่นภาษี 2564

วิธีคำนวณภาษี และรายการลดหย่อน ก่อนยื่นภาษี 2564

วิธีคำนวณภาษี และรายการลดหย่อน ก่อนยื่นภาษี 2564
อย่างที่ทราบกันดีว่าทุกๆ ต้นปีเราจะต้องทำการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยในปี 2564 ที่จะถึงนี้ เรามาดูกันว่ามีสิทธิลดหย่อนภาษีใดบ้าง? และแต่ละอย่างมีเงื่อนไขอย่างไร?
 
หาคำตอบได้ในบทความนี้เลยครับ!

รายการลดหย่อนก่อนยื่นภาษี 2564

เรามาดูกันว่า สำหรับผู้ที่กำลังจะยื่นภาษีนั้น สิทธิลดหย่อนภาษีของปี 2564 มีอะไรบ้าง และสามารถลดหย่อนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้คำนวณภาษีล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง โดยสิทธิในการลดหย่อนนั้นจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามที่กฏหมายกำหนด ดังนี้
 • กลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว
 • กลุ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
 • กลุ่มประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการลงทุน
 • กลุ่มสำหรับการบริจาค
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า ในแต่ละหมวดหมู่นั้นมีรายละเอียดการลดหย่อนภาษีอย่างไรบ้าง

กลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว
 • กลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว


  แบ่งออกได้ 6 สิทธิ ได้แก่
  1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว


   จำนวนลดหย่อน: 60,000 บาท
   เงื่อนไข: ลดหย่อนทันทีสำหรับผู้มีเงินได้ที่ทำการยื่นภาษี
  2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส


   จำนวนลดหย่อน: 60,000 บาท
   เงื่อนไข: สำหรับสามี - ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย โดยคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือมีแต่ยื่นภาษีแบบแสดงรายการแบบรวมกัน
  3. ค่าลดหย่อนบุตร


   จำนวนลดหย่อน: 30,000 บาทต่อบุตร 1 คน (ไม่จำกัดจำนวนบุตร)
   เงื่อนไข:
   • หากเป็นบุตรตามกฏหมายสามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน (นับทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่)
   • หากเป็นบุตรบุญธรรมนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน (นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่)
   • หากมีทั้งบุตรตามกฎหมาย และบุตรบุญธรรม ให้นำบุตรตามยกฎหมายทั้งหมดมาหักภาษีก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก โดยรวมกันได้ไม่เกิน 3 คน
   • หากมีบุตรตามกฏหมายเกินกว่า 3 คนขึ้นไป จะนำบุตรบุญธรรมมาหักภาษีไม่ได้
   เงื่อนไข:

   สำหรับการนำบุตรที่มีมาใช้ในการลดหย่อนภาษีนั้น ตัวบุตรจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
   • บุตรจะต้องมีอายุระหว่างแรกเกิด จนถึง 20 ปี
   • หากบุตรมีอายุ 21 - 25 ปี ต้องศึกษาในระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป
   • หากบุตรมีอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
   • บุตรต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีนั้นเกินกว่า 30,000 บาทขึ้นไป หรือรายได้ที่มีนั้นได้รับการยกเว้นตามกฏหมาย เช่น เงินที่ได้รับจากพ่อแม่ หรือเงินปันผล
  4. ค่าลดหย่อนฝากครรภ์ และคลอดบุตร


   จำนวนลดหย่อน: สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
   เงื่อนไข: หักตามค่าใช้จ่ายจริง ทั้งค่าตรวจครรภ์ ค่าฝากครรภ์ ค่าทำคลอด ค่าบำบัดทางการแพทย์ การพักฟื้นภายในโรงพยาบาล แต่สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
  5. ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดา - มารดา


   จำนวนลดหย่อน: 30,000 บาท ต่อบิดา - มารดา 1 คน โดยสามารถนับรวมบิดา - มารดาของคู่สมรสด้วยได้ (รวมสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท)
   เงื่อนไข: ลดหย่อนทันทีสำหรับผู้มีเงินได้ที่ทำการยื่นภาษี
  6. ค่าอุปการะผู้พิการ หรือทุพพลภาพ


   จำนวนลดหย่อน: 60,000 บาทต่อคน
   เงื่อนไข:
   • ผู้ทุพพลภาพต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
   • ต้องเป็นผู้ที่ดูแลคนพิการตามกฏหมายว่าด้วย “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
  กลุ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
 • กลุ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ


  มีด้วยกัน 1 สิทธิ ได้แก่
  1. มาตรการ “ช้อปดีมีคืน”


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อ
   เงื่อนไข:
   • สำหรับการซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
   • สินค้าที่ซื้อต้องเป็นดังนี้
    • สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเพื่อเป็นหลักฐานได้
    • หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึง eBook (ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) จากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้
    • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
   • สินค้าที่ไม่เข้าร่วม ได้แก่ เครื่องดื่นที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พักและ ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • กลุ่มประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการลงทุน


  แบ่งออกได้ 10 สิทธิ ดังนี้
  1. เงินประกันสังคม


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท
  2. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  3. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

   *** ข้อ 2 และ 3 รวมกันแล้วลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  4. เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
  5. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ


   จำนวนลดหย่อน: ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  6. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)


   จำนวนลดหย่อน: ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  7. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กบข. / สงเคราะห์ครูเอกชน


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท สามารถสะสมเพิ่มได้โดยขอเปลี่ยน % ที่กำหนดไว้กับนายจ้าง
  8. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท
  9. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)


   จำนวนลดหย่อน: ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  10. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

   *** ข้อ 5 - 10 รวมกันแล้วลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  กลุ่มสำหรับการบริจาค
 • กลุ่มสำหรับการบริจาค


  แบ่งออกได้ 2 สิทธิ ได้แก่
  1. เงินบริจาคทั่วไป


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่บริจาคจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
   เงื่อนไข: สำหรับการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ได้แก่มูลนิธิต่างๆ สถานสงเคราะห์ สมาคม หรือวัดวาอาราม
  2. เงินบริจาคสนับสนุนพรรคการเมือง


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่บริจาคจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์


  แบ่งออกได้ 2 สิทธิ ได้แก่
  1. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
   เงื่อนไข:
   • สำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อบ้าน คอนโด หรือที่อยู่อาศัยเท่านั้น
   • ต้องเป็นสินเชื่อที่กู้ยืมจากสถาบันทางการเงินภายในประเทศเท่านั้น
   • หากมีการกู้มากกว่า 1 แห่งสามารถนำมาใช้ลดหย่อนรวมกันได้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
   • กรณีกู้ร่วม จะแบ่งดอกเบี้ยออกเท่าๆ กันตามจำนวนผู้กู้ แต่รวมแล้วแต่ละคนจะลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  2. โครงการบ้านหลังแรกปี 2559


   จำนวนลดหย่อน: ตามที่บริจาคจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
   เงื่อนไข: สำหรับการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ได้แก่มูลนิธิต่างๆ สถานสงเคราะห์ สมาคม หรือวัดวาอาราม

สรุป


เท่านี้ทุกคนก็น่าจะได้ทราบกันแล้วว่าสิทธิลดหย่อนภาษีต่างๆ ที่มีสำหรับการยื่นภาษี 2564 แต่หลายๆ คนมักจะมองข้ามการยื่นภาษีกันเนื่องจากถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และต้องเตรียมเอกสารมากมาย แต่หากโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังขึ้นมา บอกเลยว่าภาษีย้อนหลังที่จะโดนนั้นไม่ใช่น้อยๆ เลยนะครับ

เพราะฉะนั้น! จัดการตระเตรียมเอกสารให้เพียบพร้อม และยื่นภาษีเป็นประจำทุกๆ ปีจะเป็นการดีที่สุดครับ