นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

เจตนารมณ์ของเรา

ที่มาของโลโก้เงินติดล้อ

นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

เจตนารมณ์ของเรา

ที่มาของโลโก้เงินติดล้อ

5 มาตรฐานที่แตกต่าง

 • 1. ไม่มีเจตนา
  ยึดรถ!

 • 2. มีหลักฐาน
  การชำระเงิน
  ให้ทุกครั้ง

 • 3. ไม่มี
  ค่าธรรมเนียม
  แอบแฝง

 • 4. กำหนดวัน
  คืนเล่มชัดเจน

 • 5. มอบฟรี!
  ประกัน
  อุบัติเหตุ