นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
50%
2
สยามเอเชียเครดิต แอคเซส พีทีอี แอลทีดี
50%
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563