หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ของเงินติดล้อ

วัฒนธรรมองค์กรธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ของเงินติดล้อ

เมื่อเราเข้าใจว่าแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงโลโก้หรือสัญลักษณ์
บางอย่างที่ลูกค้าจดจำได้ แต่แบรนด์คือความรู้สึก หรือความ
ประทับใจทเี่กิดขึ้นกับคนเมื่อได้สัมผัสกับชาวเงินติดล้อ
ในทุกๆ พื้นที่เราก็จะเข้าใจว่า “วัฒนธรรมองค์กรคือแบรนด์” และ
“แบรนด์คือวัฒนธรรมองค์กร”

ค่านิยมเงินติดล้อ

Sense of Ownership with Gratitude 1 สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน(Sustainable Impact by Creating Opportunities)

สำหรับชาวเงินติดล้อการใช้ชีวิตที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นคือเป้าหมายสูงสุด

เงินติดล้อเป็นองค์กรที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยให้สังคมไทยเข้มแข็งยิ่งขึ้นและเดินหน้าอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าบทบาทของเราในการบรรลุเป้าหมายนี้ คือการสร้างโอกาสให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนต่างๆ ที่ได้สัมผัสกับเรา

สังคมแห่งโอกาสที่เราใฝ่ฝันจะได้เห็น คือสังคมที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส เรากำลังช่วยกันสร้างสิ่งนี้ด้วยความเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องมีความรับผิดชอบ ขยันหาความรู้ ลงมือทำ และนำไปต่อยอดเอง เราเป็นเพียงตัวช่วยให้ชีวิตเขาหมุนต่อได้ในยามที่เขาไม่มีที่พึ่ง

ถึงแม้ค่านิยมนี้จะบอกเป็นนัยว่ากำไรไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา แต่การทำกำไรและเติบโตเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะเราอยากสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน เราเข้าใจดีว่ามีเพียงบริษัทที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะสามารถลงทุนให้กับพนักงานและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

เราคงไม่มีวันวัดผลของการแบ่งปันโอกาสที่ดีให้กับผู้อื่นได้ แต่เราเชื่อว่าเรากำลังช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

Sense of Ownership with Gratitude 2 รู้สำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ(Sense of Ownership with Gratitude)

ชาวเงินติดล้อทุกคนรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทเหมือนเป็นของตัวเอง

จิตวิญญาณความเป็นเจ้าของนี้ เกิดจากความกตัญญูต่อองค์กรที่ให้ความไว้วางใจกับเรา ให้การสนับสนุน และให้โอกาสเติบโตในชีวิตและหน้าที่การงาน

นั่นแปลว่าในทุกๆ การตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน คน เวลา หรือเงิน ชาวเงินติดล้อจะชั่งน้ำหนักโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ส่วนได้ส่วนเสีย และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อองค์กรและลูกค้า

นอกจากนี้ จิตวิญญาณความเป็นเจ้าของยังหมายถึงความรับผิดชอบที่จะผลักดันและทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเวลาและมีคุณภาพที่เหมาะสม

ในกรณีที่เราต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายควบคุม หรือแม้แต่เวลาที่เราหนักใจที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆ การคิดแบบเจ้าของจะเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางที่ถูกต้อง และช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น

Candid Teamwork 3 ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมา เพื่อความสำเร็จของทีม(Candid Teamwork)

ชาวเงินติดล้อให้ความสำคัญกับส่วนรวม ส่วนร่วม และส่วนเรา

ในขณะที่ทุกคนมีความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ชาวเงินติดล้อจะคิดอยู่เสมอว่าความสำเร็จของบริษัท ยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จของคนใดคนหนึ่ง หรือแผนกใดแผนกหนึ่ง

ความเชื่อนี้ ทำให้ชาวเงินติดล้อพร้อมใจกันสร้างบรรยากาศของความเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกัน บรรยากาศที่เต็มไปด้วยคนที่พร้อมร่วมมือร่วมใจกันทำงาน มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา และสร้างบริษัทที่น่าอยู่ โดยไม่ยึดติดกับตำแหน่ง โครงสร้างองค์กร ขอบเขตของงาน หรือตัวชี้วัด (KPI) ต่างๆ ไม่เกี่ยงงานและไม่เห็นแก่ตัว

ที่นี่ชาวเงินติดล้อจะรู้สึกได้ว่าเราไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว เมื่อเกิดปัญหาชาวเงินติดล้อไม่ทิ้งกัน พร้อมช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ในทุกสถานการณ์

ชาวเงินติดล้อเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เชื่อว่าทุกคนสำคัญ แต่ก็จะไม่ให้ความเกรงใจมาเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด เราไม่ลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาแบบมีวาทศิลป์กับเพื่อนร่วมงาน

ในครอบครัวเงินติดล้อไม่มีใครเด่นกว่าใคร ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด การเสียสละและอาสาทำเพื่อส่วนรวมคือหัวใจที่ทำให้เงินติดล้อเดินหน้าในทุกๆ วัน ทีมชนะเราก็ชนะ เฮ้!!!

Serve with Integrity, Informality, and Authenticity 4 ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง(Serve with Integrity, Informality, and Authenticity)

ที่เงินติดล้อเรามีบรรยากาศของความไว้วางใจกัน ทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย กล้าเปิดใจ และกล้าถาม ความซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง จริงใจ และเป็นกันเอง เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับพวกเรา

ชาวเงินติดล้อเลือกที่จะเป็นมิตรกับคนที่ยึดมั่นในความถูกต้อง และรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับคนที่หวังดีกับเรา ทำให้เรากล้าเสนอความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และกล้าพูดเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในทางกลับกันความสัมพันธ์ที่ขาดข้อใดข้อหนึ่ง จะก่อให้เกิดความสงสัยและเป็นการสร้างกำแพงซึ่งกันและกัน

ความซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ชาวเงินติดล้อขาดไม่ได้ เพราะความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของความไว้ใจ และรูปแบบการทำงานของเราถูกออกแบบโดยมีความไว้ใจกันเป็นที่ตั้ง

ชาวเงินติดล้อชอบความเรียบง่าย และต่อต้านสิ่งที่เป็นทางการเกินความจำเป็นภายในองค์กร เพราะกฎระเบียบที่เยอะเกินไป รวมถึงภาษาที่เข้าใจยาก อาจทำลายความคล่องตัวในการทำงาน และลดประสิทธิภาพของพวกเรา

พวกเราวางตัวติดดิน เข้าถึงง่าย ผ่านการแสดงออก แต่งตัว และพูดจาอย่างเป็นกันเอง ไม่สร้างภาพ ลูกค้าที่สัมผัสกับชาวเงินติดล้อ จะรู้สึกได้ถึงเจตนาที่ดีของเราในการให้บริการหรือการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติพิเศษแบบนี้ ทำให้ลูกค้าไว้ใจให้เงินติดล้อเป็นที่พึ่งในยามที่เขาเดือดร้อน

Thirst for Wisdom and Self-Development 5 กระหายการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง(Thirst for Wisdom and Self-Development)

ชาวเงินติดล้อเชื่อว่าเช่นเดียวกับการพัฒนาองค์กร การพัฒนาตนเองไม่มีวันสิ้นสุด

คำว่ารู้แล้วหรือดีอยู่แล้วเป็นอุปสรรคของการพัฒนาให้ดีเลิศ ในขณะที่ร่างกายเราอาจเสื่อมสภาพไปตามอายุ สิ่งที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องคือความรู้ ความเข้าใจ และสติปัญญา

ถ้ามีเรื่องที่ชาวเงินติดล้อสนใจอยากรู้ หรือควรรู้ เราไม่นั่งรอหลักสูตรฝึกอบรมจากบริษัท และไม่รอให้มีคนมาบอกหรือบังคับให้เราพัฒนาตัวเอง แต่เราสามารถเรียนรู้ได้เองจากการอ่าน หมั่นสังเกต ฟังประสบการณ์ของคนอื่น และจากความสำเร็จหรือความผิดพลาดล้มเหลวของตนเอง

ชาวเงินติดล้อมีความอยากรู้อยู่ในตัวและเข้าใจดีว่าการขวนขวายหาทางพัฒนาตัวเองจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เราชอบ หรือที่เราต้องรับผิดชอบ เป็นสิ่งจำเป็นในการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและช่วยให้เราเติบโตไปพร้อมกับองค์กรต่อไปได้

เราไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นแท้และเจตนาของวิชา กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จนถึงจุดที่สามารถนำความเข้าใจนั้นมาพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า

Experiment to Lead Change 6 กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Experiment to Lead Change)

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

ที่เงินติดล้อ เราไม่เพียงยอมรับและปรับตัวไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อม แต่เป็นเราต่างหาก ที่นำการเปลี่ยนแปลงนั้นมาสู่อุตสาหกรรมนี้

เราเปิดกว้างในการคิดและทำสิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดนิ่ง พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนก้าวออกจากกรอบเดิมๆ และท้าทายตัวเองตลอดเวลาเพื่อหาวิธีที่ดีกว่าในการทำงาน กล้าที่จะเสี่ยงและล้มเหลว กล้าคิดนอกกรอบ ลองผิดลองถูก (หวังว่าจะถูกมากกว่าผิด) เพื่อเป็นผู้นำที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

เมื่อคิดว่ามีไอเดียดีๆ ชาวเงินติดล้อจะถามตัวเองว่า "ทำไมไม่ลองดูล่ะ" อะไรที่ทำแล้วได้ผลดี เราทำต่อและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อะไรที่ทำแล้วพัง เราเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วถือว่ามันเป็นบทเรียน

ความสำเร็จที่ผ่านมาของเงินติดล้อ เกิดจากการที่เราติดตามและหมั่นสังเกต ทั้งในส่วนของพฤติกรรมของลูกค้า เทคโนโลยี ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง และข้อบังคับจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา แล้วมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เราคิดอยู่เสมอว่าความสำเร็จที่พาเรามาถึงจุดนี้ อาจไม่ใช่ทั้งหมดที่พาเราไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

Work Smart, Party Hard 7 ทำงานให้เต็มที่ ปาร์ตี้ให้สุด(Work Smart, Party Hard)

ที่เงินติดล้อ พวกเราพร้อมลุยด้วยสมองและสองมือเพื่อให้องค์กรวิ่งไปสู่เส้นชัยแห่งการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน บางครั้งเราทุ่มเทจนลืมเวลา แต่ไม่ลืมที่จะเก็บเกี่ยวความสุขและสนุกระหว่างทาง

เงินติดล้อสนับสนุนให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุก ไม่จำเป็นต้องเคร่งขรึมตึงเครียดตลอดเวลา พวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์ ทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะ (หรือมุมแปลกนิดๆ) เราเข้าใจและเคารพในความต่าง ทุกคนเห็นคุณค่าในการเป็นตัวของตัวเอง

การที่ชาวเงินติดล้อสนุกกับงานไม่ได้แปลว่าเราไม่จริงจังเรื่องผลงาน แต่ความสนุกมักทำให้เวลาผ่านไปเร็ว และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งความสุข จะช่วยให้เราคิดออกว่าต้องทำยังไงถึงจะลดขั้นตอนที่เกินความจำเป็น เห็นทางออกที่ง่ายเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และช่วยให้เรามีพลังเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายโดยไม่เหน็ดเหนื่อย

การที่ได้เดินทางไปสู่จุดหมายที่เราเชื่อมั่นกับครอบครัวเงินติดล้อนับเป็นความโชคดี เส้นทางสู่ความสำเร็จอาจไม่สวยงาม มีเครียดบ้างหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ระหว่างทางเมื่อเกิดความผิดพลาดเรายอมรับและเรียนรู้ เมื่อเราประสบความสำเร็จไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เราก็จะฉลองอย่างสุดเหวี่ยงไปด้วยกัน (เอ้า! หมดแก้ววว)
คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล
สำหรับผมแบรนด์คือความรู้สึก

สำหรับผมแบรนด์คือความรู้สึก

ถ้าผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีค่านิยม
เหมือนกัน ทุกคนจะมีความคิด
และพฤติกรรมคล้ายกันสิ่งเหล่านี้จะหล่อ
หลอมเป็น Brand DNA

ที่จะสะท้อนแบรนด์ ไปสู่ความรู้สึกของลูกค้า

และสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์
เงินติดล้อและคู่แข่งได้ชัดเจนและยั่งยืน
เพราะวัฒนธรรมองค์กรใช้ห้วใจเป็นตัวนำ
สำหรับผมแบรนด์คือความรู้สึก
ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เปิดบ้านแชร์วัฒนธรรมองค์กร

โครงการ NTL Culture WOW

โครงการ NTL Culture WOW

เปิดบ้านต้อนรับองค์กรต่างๆ ให้มาเยี่ยมชมและศึกษาการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบชาวเงินติดล้อ
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้าง
วัฒนธรรมจากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Back to top