การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

เป็นพื้นฐานที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) นอกจากนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดตามและการควบคุมความเสี่ยงองค์กรเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม

นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง