การกำกับดูแลกิจการ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

เงินติดล้อ ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลตามแนวปฏิบัติสากล “การป้องกันแบบปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense)” ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายรวมถึงหน่วยงานผู้ให้บริการจากกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งให้บริการแก่ 3 หน่วยงานข้างต้น ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานต้องทำงานประสานกันผ่านกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ ดังนี้
 
แนวป้องกันชั้นที่หนึ่ง
หน่วยงานธุรกิจ คือ ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการประจำวัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพิจารณาและการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 
แนวป้องกันชั้นที่สอง
หน่วยงานกำกับดูแล เช่น หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามและควบคุมกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง และ
 
แนวป้องกันชั้นที่สาม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมที่ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการประจำวันของบริษัท

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน