การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(GCGP: Good Corporate Governance Principles)

เงินติดล้อ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้การดำเนินงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยส่วนรวม รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงถูกจัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนสอดคล้องกับจรรยาบรรณของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทำการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นบรรทัดฐานให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติในการทำหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี