การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง) นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่จัดทำนโยบายอัตราค่าตอบแทน และกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้าง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายมินกิ ไบรอัน ฮง
ประธานกรรมการว่าจ้างและสรรหา
นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(กรรมการอิสระ)