การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบตั้งขึ้น เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนาม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
นางเกศรา มัญชุศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
(ผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี)
นายภัทร ยงวณิชย์
กรรมการตรวจสอบ