การกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน

เงินติดล้อ มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าและคนทั่วไป เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ ราบรื่น บริษัทฯ ได้วางแนวทางการประพฤติปฏิบัติในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณที่พนักงานต้องปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจเอาไว้ ดังนี้
 
1. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท
พนักงานต้องรักษาชื่อเสียง เกียรติยศของบริษัท ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ทำตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด ไม่ทำผิดต่อกฎหมาย มีทัศนคติที่ดีและภูมิใจในองค์กร ไม่นำข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีที่เป็นความลับ หรืออาจมีผลกระทบกับบริษัทไปเผยแพร่ให้คนภายนอกรับรู้ และไม่กระทำการหรือลงทุนในกิจการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันหรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท
 
2. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนต่อลูกค้า
พนักงานต้องสุภาพกับลูกค้า ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานต้องรักษาความลับ และข้อมูลของลูกค้า สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และปฏิเสธการรับของมีค่า หรือผลประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ที่ลูกค้าหยิบยื่นให้ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับมาจากการทำหน้าที่ หรือเป็นการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามนโยบายของบริษัท พนักงานควรวางตัวกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ รวมถึงหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้า
 
3. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงาน
พนักงานต้องประพฤติดี วางตัวให้เหมาะสม ไม่ยุ่งกับสิ่งมัวเมาและการพนันทุกประเภท ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น หมั่นหาความรู้และพัฒนาความสามารถ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานอยู่เสมอ พนักงานต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ควรรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์ของบริษัท และไม่เอาเวลาทำงานไปทำอย่างอื่น ไม่นำตำแหน่งหน้าที่และความเกี่ยวข้องกับบริษัท ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ
 
4. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนต่อหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน
พนักงานต้องร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานให้เพื่อนร่วมงาน ไม่นำเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของเพื่อนร่วมงาน ไปวิพากษ์วิจารณ์ ไม่เอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน เคารพนับถือหัวหน้า ปฏิบัติต่อหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มองโลกในแง่ดี ไม่พูดให้ร้ายหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าควรใส่ใจ คอยดูแลสารทุกข์สุขดิบของลูกน้อง หลีกเลี่ยงที่จะรับของขวัญหรือของมีค่าราคาสูงจากเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
 
การกระทำที่ผิดต่อแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
1. ไม่ทำตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
2. แนะนำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ทำตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
3. ไม่สนใจที่จะรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ทำตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
4. ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสืบหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือ การไม่ทำตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
5. การกระทำที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากผู้นั้นรายงานว่ามีการฝ่าฝืนแนวทางการประพฤติปฏิบัติ จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน