การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

เงินติดล้อ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Program) โดยมีหลักการสำคัญคือการไม่ยอมผ่อนปรนต่อการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือการละเมิดต่อหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ทุกรูปแบบ

มีการสร้างมาตรการและขั้นตอนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส การบันทึกบัญชีและจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้อง การกำหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณ์ของบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ภายใต้แนวนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนอยู่ภายใต้ข้อผูกพันและต้องลงนามรับทราบในการที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะมีโทษทางวินัยหากมีการละเมิดบทบัญญัติของนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
 
กระบวนการในการรับแจ้งเบาะแส
กระบวนการในการรับแจ้งเบาะแส หรือ Whistleblowing Program คือ เครื่องมือหนึ่งที่บริษัทนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือแนวทางที่บริษัทกำหนด โดยเบาะแสดังกล่าวจะถูกติดตามและสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง กำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยข้อมูลการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของพนักงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และการกลั่นแกล้งผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัย นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก
1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏในเว็บไซต์ คลิก
2. ส่งอีเมล์มาที่ [email protected] หรือ
3. ส่งจดหมาย ระบุหน้าซองถึง Ombudsperson หรือ Head of Internal Audit Department
มาที่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400