*หมายเหตุ

 • ผู้แนะนําจะได้รับค่าแนะนําเฉพาะการแนะนําผู้กู้ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด
 • ผู้แนะนําที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องเคยเป็นหรือยังคงสถานภาพเป็นลูกค้าเงินติดล้อหรือเคยเป็นหรือยังคงเป็นผู้ค้ำประกัน     ให้แก่ผู้กู้ของบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนําเฉพาะผู้แนะนําที่กรอกและให้ข้อมูลในใบสมัคร  รายการเพื่อนแนะนําเพื่อนครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กําหนด
 • ผู้แนะนํารับเงินสด เฉพาะกรณี ผู้กู้ใหม่ขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
 • กรณีที่ผู้กู้ใหม่ของท่านซ้ำกับผู้แนะนําอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนําแก่ผู้แนะนําที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลก่อน โดยจะถือวันที่ได้รับใบสมัครเป็นเกณฑ์
 • ผู้กู้ใหม่จะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าเงินติดล้อและต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนํา
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายชื่อและสภาพการอนุมัติของผู้กู้ใหม่ในรายการนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
 • เงินค่าแนะนําที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าแนะนําในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านได้ รับข้อมูลของผู้กู้ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือหากรวจพบว่าการแนะนําของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าแนะนํา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคําตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานของบริษัท เงินติดล้อ จํากัดและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้าใหม่ เฉพาะท่านที่ยื่นขอสินเชื่อ และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาโครงการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข