หน้าแรก > ชวนเพื่อนสมัคร

เพื่อนชวนเพื่อน

พิเศษ! สำหรับลูกค้าเงินติดล้อ และผู้ค้ำประกันเท่านั้น

เพื่อนชวนเพื่อน

เมื่อแนะนำเพื่อนขอสินเชื่อทะเบียน และผู้ค้ำประกันเท่านั้น*

รถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก
50,000 บาท ขึ้นไป
รับ 1,000 บาท
20,000 - 49,999 บาท
รับ 500 บาท
รถมอเตอร์ไซค์
รับ 200 บาท ต่อคัน

ขั้นตอนการรับค่าแนะนำ

(ยื่นเอกสารที่เงินติดล้อ)
เลือกวิธีการรับค่าแนะนำ และเอกสารที่ต้องเตรียม
 • รับเงินสด
  รับเงินสด
  แค่ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้แนะนำเท่านั้น
 • รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
  รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
  เตรียมเพียงสำเนาบัตรประชาชน
  และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ
ระยะเวลารับค่าแนะนำ หลังจากที่ผู้กู้ใหม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว
 • รับเงินสด
  รับเงินสด
  ได้ทันทีที่สาขาผู้กู้ใหม่สมัครสินเชื่อ
 • รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
  รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร
  ภายใน 2 วัน
* หมายเหตุ
 • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเฉพาะการแนะนำผู้กู้ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้แนะนำที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องเคยเป็นหรือยังคงสถานภาพเป็นลูกค้าเงินติดล้อหรือเคยเป็นหรือยังคงเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ของ บริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำเฉพาะผู้แนะนำที่กรอกและให้ข้อมูลในใบสมัคร รายการเพื่อนแนะนำเพื่อนครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้แนะนำรับเงินสด เฉพาะกรณี ผู้กู้ใหม่ขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
 • กรณีที่ผู้กู้ใหม่ของท่านซ้ำกับผู้แนะนำอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลก่อน โดยจะถือวันที่ได้รับใบสมัครเป็นเกณฑ์
 • ผู้กู้ใหม่จะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าเงินติดล้อและต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายชื่อและสภาพการอนุมัติของผู้กู้ใหม่ในรายการนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
 • เงินค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าแนะนำในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านได้ รับข้อมูลของผู้กู้ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือหากตรวจพบว่าการแนะนำของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าแนะนำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัดและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ เฉพาะท่านที่ยื่นขอสินเชื่อ และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาโครงการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข