ใบสมัครงาน(APPLICATION FOR EMPLOYMENT)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
How do you know our vacancy ? ท่านทราบข่าวการรับสมัครจาก
Newspaper หนังสือพิมพ์ Friend เพื่อนแนะนำ Institute สถานศึกษา
Position applied for (สนใจสมัครตำแหน่ง)
1. * 2. 3.
โปรดระบุสาขา ที่ท่านสามารถปฏิบัติงานได้
1. 2. 3.
เงินเดือนที่ต้องการ บาท หลังจากได้รับการยืนยันว่าจะจ้าง พร้อมจะเริ่มงานภายใน วัน
PERSONAL DATA
อัพโหลดรูปภาพ    70kb
Name and Surname in English * ชื่อ และนามสกุล ภาษาไทย *
Present Address ที่อยู่ปัจจุบัน * Home Phone โทรศัพท์ที่บ้าน
Office Phone ที่ทำงาน
Mobile Phone มือถือ *
Stay with พักอาศัยอยู่กับ House Ownership กรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัยดังกล่าว
  Parent บิดา มารดา     Relative ญาติ    Friend เพื่อน       Owner บ้านของตนเอง    Rent บ้านเช่า    
วัน เดือน ปี เกิด * อายุ *
หมู่เลือด สถานที่เกิด *
สัญชาติ * ศาสนา *
ความสูง (ซ.ม.) น้ำหนัก (กก.)
หมายเลขบัตรประชาชน * ออกให้โดย จังหวัด *
วันออกบัตร * วันหมดอายุ *
หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี * หมายเลขบัตรประกันสังคม *
การรับราชการทหาร
           เกณฑ์แล้ว       ได้รับการยกเว้น       ยังไม่ได้เกณฑ์       
สถานภาพการสมรส
           โสด        สมรส        แยกกันอยู่       หย่า       หม้าย       
Family Details
For brother/sister/child : eldest to youngest พี่/น้อง/บุตร ให้กรอกตามลำดับอายุมากขึ้นก่อน
Occupation / Position
อาชีพ หรือ ตำแหน่ง
Organization/School/Address
ที่ทำงาน หรือ สถานศึกษา หรือ ที่อยู่
ชื่อบิดา อายุ
ชื่อมารดา อายุ
ชื่อพี่น้อง อายุ
ชื่อพี่น้อง อายุ
ชื่อพี่น้อง อายุ
ชื่อพี่น้อง อายุ
ชื่อคู่สมรส อายุ
ชื่อบุตร อายุ
ชื่อบุตร อายุ
ชื่อบุตร อายุ
EDUCATION
Period Attended
Educational Levels Name of Institutes ระยะเวลาการศึกษา Graduated GPA Major Subject
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา from year to year วุฒิที่ได้รับ คะแนนเฉลี่ย วิชาเอก
จากปี ถึงปี
LANGUAGES
Foreign Languages Speaking การพูด Reading การอ่าน Writing การเขียน
ภาษาต่างประเทศ Excellent Good Fair Poor Excellent Good Fair Poor Excellent Good Fair Poor
English ภาษาอังกฤษ
OFFICE SKILLS & SPECIAL ABILITIES
Computer คอมพิวเตอร์ :
Package Program :
โปรแกรมสำเร็จรูป
Language :
ภาษา
Machine/System :
เครื่อง/ระบบ
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
Office Machine Used
เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ได้
Car Driving
การขับรถยนต์
Yes
ได้
No
ไม่มี
Have Driving Car
มีใบขับขี่
Have No Driving Car
ไม่มีใบขับขี่
Own car
มีรถยนต์ของตนเอง
Have no own car
ไม่มีรถยนต์ของตนเอง
Motorcycle Driving
การขับรถมอเตอร์ไซค์
Yes
ได้
No
ไม่ได้
Have Driving Car
มีใบขับขี่
Have No Driving Car
ไม่มีใบขับขี่
Own motorcycle
มีรถมอเตอร์ไซค์ของตนเอง
Have no own motorcycle
ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ของตนเอง
Other Abilities
ความสามารถอื่น ๆ
HOBBIES AND INTERESTS
Sports/Games
กีฬาที่เล่น
Hobbies
งานอดิเรก
Membership or Assignment in Clubs, Associations etc. เป็นสมาชิก หรือ ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในสมาคมหรือสโมสรอะไรบ้าง โปรดระบุ
EMPLOYMENT HISTORY
Have you ever worked before ?
ท่านเคยทำงานที่ใดมาก่อนหรือไม่
No
ไม่เคย
Yes
เคย
If yes, fill in the details, start with your present job and backward.
ถ้าเคยให้กรอกข้อความข้างล่างให้ละเอียด เริ่มจากงานปัจจุบันย้อนหลังไป
1. Name, Address of Employer and Phone ชื่อที่ทำงาน ที่ตั้ง และโทรศัพท์ Details รายละเอียด Start เริ่มต้น End สิ้นสุด
Employment period
ระยะเวลาการจ้าง
Type of Business ลักษณะธุรกิจ
Job Title
ชื่อตำแหน่งงาน
Brief Description of Duties ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป
Basic Salary (Baht)
เงินเดือน (บาท)
Reason for Leaving
เหตุผลที่ออก
2. Name, Address of Employer and Phone ชื่อที่ทำงาน ที่ตั้ง และโทรศัพท์ Details รายละเอียด Start เริ่มต้น End สิ้นสุด
Employment period
ระยะเวลาการจ้าง
Type of Business ลักษณะธุรกิจ
Job Title
ชื่อตำแหน่งงาน
Brief Description of Duties ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป
Basic Salary (Baht)
เงินเดือน (บาท)
Reason for Leaving
เหตุผลที่ออก
3. Name, Address of Employer and Phone ชื่อที่ทำงาน ที่ตั้ง และโทรศัพท์ Details รายละเอียด Start เริ่มต้น End สิ้นสุด
Employment period
ระยะเวลาการจ้าง
Type of Business ลักษณะธุรกิจ
Job Title
ชื่อตำแหน่งงาน
Brief Description of Duties ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป
Basic Salary (Baht)
เงินเดือน (บาท)
Reason for Leaving
เหตุผลที่ออก
4. Name, Address of Employer and Phone ชื่อที่ทำงาน ที่ตั้ง และโทรศัพท์ Details รายละเอียด Start เริ่มต้น End สิ้นสุด
Employment period
ระยะเวลาการจ้าง
Type of Business ลักษณะธุรกิจ
Job Title
ชื่อตำแหน่งงาน
Brief Description of Duties ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป
Basic Salary (Baht)
เงินเดือน (บาท)
Reason for Leaving
เหตุผลที่ออก
Do you have any relatives or know anyone in this company ?
If yes, please fill below :
ท่านมีญาติ/คนรู้จักในบริษัทนี้หรือไม่ ถ้ามีโปรดกรอกรายละเอียด
           No ไม่มี     yes มี     
Name ชื่อ Relation เกี่ยวข้องเป็น Position ตำแหน่ง Sect./Dept. หน่วยงาน
PERSONAL REFERENCES
List persons to whom reference can be made, omit relative
ให้ระบุบุคคลซึ่งสามารถให้คำรับรองและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครได้ และไม่ใช่ญาติ
Occupation / Position
อาชีพ / ตำแหน่ง
Relationship
เกี่ยวข้องเป็น
1) Name
ชื่อ
Contact Address
สถานที่ติดต่อ
Tel
โทรศัพท์
2) Name
ชื่อ
Contact Address
สถานที่ติดต่อ
Tel
โทรศัพท์
OTHER INFORMATION
Are you willing to work upcountry ? ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่
Permanent เป็นประจำ   No ไม่ได้ yes ได้
Occasional เป็นครั้งคราว   No ไม่ได้ yes ได้
Have you had any physical disabilities ?
ท่านมีร่างกายทุพพลภาพหรือไม่
No ไม่มี Yes มี If yes, please indicate
ถ้ามีโปรดระบุว่าเป็นส่วนใด
Have you ever dismissed from any job ?
ท่านเคยถูกปลดออกจากงานที่ใดหรือไม่
No ไม่มี Yes มี If yes, please give particulars
ถ้าเคยโปรดแจ้งรายละเอียด
Please state your serious illness during last 5 years, present physical limitations or allergic to (medicine)
โปรดแจ้งการเจ็บป่วยที่สำคัญในระยะ 5 ปี หรือโรคประจำตัวในปัจจุบัน หรือประวัติการแพ้ยา
Have you ever been charged or convicted of any criminal offence against law ?
ท่านเคยถูกกล่าวหาหรือต้องโทษในคดีอาญาหรือไม่
  No ไม่เคย     yes เคย
If you have, give details on date, charge and verdict
ถ้าเคยเมื่อใด กรณีใด ผลคดีเป็นอย่างไร
In case of emergency, notify
กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ
Name
ชื่อ
* Telephone
โทรศัพท์
* Relationship
ความสัมพันธ์
*

          The undersigned certify that all informations given by me in this application is true and complete to the best of my knowledge. If employed, I understand that wilful misrepresentation, false statements or omission of facts will be an adequate ground for dismissal, I also authorize the Company to verify all the statements and to contact my ex-employer or any references given herein or my present employer after the employment has been confirmed.
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ การบิดเบือนความจริง การแจ้งเท็จ หรือการปิดบังข้อเท็จจริง จะเป็นสาเหตุอันเพียงพอที่ปลดข้าพเจ้า ออกจากงานได้ ข้าพเจ้ายินดีให้สิทธิบริษัทในการสอบถามรายละเอียดต่างๆ และติดต่ออดีตนายจ้างหรือผู้ที่ข้าพเจ้าอ้างอิงไว้ในใบสมัครนี้ หรือนายจ้างปัจจุบันเมื่อข้าพเจ้าได้รับการยืนยันการจ้างงานจากบริษัทแล้ว
   ยอมรับ